Xu Hướng 10/2023 # Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 # Top 11 Xem Nhiều | Efjg.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Efjg.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Các nội dung kiến thức trong đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 đều bám sát vào kiến thức trog sách giáo khoa vì thế các giáo viên có thể sử dụng các tài liệu này để giảng dạy cũng rất phù hợp và chất lượng.

Đề cương ôn tập môn Tiếng Anh lớp 5

Exercise 1: Odd one out

1. A. flat B. road C. cottage D. villa

2. A. lane B. house C. road D. street

3. A. quiet B. bigger C. pretty D. crowed

4. A. always B. usually C. early D. often

5. A. swimming B. morning C. fishing D. surfing

6. A. morning B. afternoon C. running D. evening

10. A. dance B. activity C. watch cartoon D. have nice food

11. A. watch B. came C. go D. have

12. A. did B. went C. played D. had

13. A. surfed B. played C. prepared D. got

14. A. morning B. day C. evening D. afternoon

15. A. New York B. Sydney C. Thailand D. Tokyo

16. A. modern B. peaceful C. building D. crowded

17. A. python B. snack C. peacock D. panda

18. A. gentle B. hard-working C. cruel D. character

19. A. geography B. chemistry C. physics D. essay

20. A. reading B. pronunciation C. listening D. writing

21. A. move B. swing C. roar D. funny

22. A. quietly B. quickly C. funny D. loudly

23. A. Cinderella B. Doreamon C. Aladdin D. fairy tales

24. A. train B. underground C. scooter D. countryside

25. A. sunbathe B. explore C. trip D. build

Exercise 2: Choose the best answer

1. What time do you go to school, Mai?

A. Yes, at 6.45 a.m B. 6.45 a.m C. At 2.45 a.m D. At 6.45 a.m

2. How many …………….do you have today ?

A. sujects B. subjects C. pupils D. childrens

3. . My father ……………….a book last night .

4. Nam is good ………….Music , but he is bad……………….English .

A. at/ in B. in/ at C. at / to D. at / at

5. Where were you last Sunday ?

A. by taxi B. it’s Nam Dinh province C. at school D. two years ago

6. Will Nam be at school tomorrow ?

A. Yes, she is. B. Yes, he will. C. She is . D. Yes, he is going.

7. We ………….. and ……………at the party yesterday .

A. sing/ dance B. sang/ danced C. sings/ dances D. sang/ dance

8. What is ………favourite colour ? I like red.

A. his B. her C. you D. your

9. …………………………………………? It’s Mrs Lien .

A. What subjects do you have today? B. How many pencils are there ?

C. Who is your English teacher ? D. Is she at school now ?

10. At school, we learn ………a lot of things.

A. in B. at C. to D. about

11. He likes playing sports …………football and tennis.

A. such as B. such like C. sample D. example

12. What is Tam like ? ……………………………. .

A. She is cruel B. She is gentle and kind C. She is brave D. She is generous

13. The monkeys swing …………………….. from tree to tree .

A. loudly B. beautifully C. quickly D. quietly

14. I went to my hometown ………………..motorbike .

A. by B. for C. at D. to

Advertisement

15. . His father always ………….coffee for breakfast.

A. drink B. drinks C. is drinking D. are drinking

16. What foreign …………….do you have at school?

A. subject B. song C. language D. book

17. They would like some milk……….. dinner.

A. in B. at C. for D. of

18. How do you …………….. listening? – I watch English cartoons on TV.

A. practise B. learn C. want D. have

19. Where …………you usually…………..in the evening ?

A. do / go B. are / go C. are / going D. do / going

20. When I see a new word, I try to guess its …………………

A. name B. vocabulary C. meaning D. language

21. In ………………………….we learn how to use a computer.

A. science B. Music C. IT D. PE

22. How…………..do you brush your teeth ?

A. many B. often C. old D. time

23. He practices ……………English by ………………cartoons on TV .

A. Listening/ watching B. listen / watch C. watching/ listening D.listens/ watches

24. The boy ……………….his teacher some beautiful flowers.

A. like to give B. like giving C. likes gives D. would like to give

A. every B. each C. one D. they

Exercise 3: Supply the correct form of verb

1. Yesterday , my sister (be)………………………..at home .

2. They (not be )………………………at school next Sunday.

3.(he be )…………………….at the party last night ?

Yes, he (be )…………………

4. Nam often (do )………………………………his homework after school .

5. What time …………you (go) …………………to bed last night?

6.. We (be) ……………………in London next week.

7. It (be)……………………sunny yesterday.

8. I and Nam (be)………………………at the cinema yesterday.

9.Last summer, I (visit)…………………Da Lat with my family .

10. Last night , I (do) ………my homework .Then I (go)…………….to bed.

11.She always (wash )………………………….her face every morning .

12. We (be)………………………….single last year.

13. Nam (listen)……………………..to music yesterday .

14. (He have) ……………………………..a lot of friends in Ho Chi Minh city 3 years ago?

15. His uncle (take)………………………..him to see a doctor last week.

16.She rarely (chat )………………..with her friends .

17.( Liz buy)………………………………. a lot of souvenirs yesterday?

18. (They see)…………………….…a lot of animals at the zoo yesterday ?

19.Every night I (go )………………………bed early .

20. They ( not eat)……………………….meat in her meals in Vung Tau tomorrow.

21. I(wear) …………………………..the cap with a dolphin on it yesterday.

22. Liz (teach)…………………………………. Ba some English last week.

23.( Bad and Tan remember) ………………………………………their trip to Nha Trang last month?

24. (Nam return) ………………………………………..to Ha Noi next week?

25.We (dance)………………..and (sing)…………………at Nam’s party last night.

26. Where (he go)…………………………………. next month ?

27. Yesterday, I (get……………….up at 6 and (have)………….breakfast at 6.30.

28. They (buy ) …………………….. that house last year.

29. She ( not go) …………..………. to school next week .

30.That boy ( have ) …………… some eggs last night.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2023 – 2023 (Sách Mới) Ôn Tập Môn Tiếng Anh 6 Sách Kntt, Ctst, Cánh Diều

1. Tenses: Simple past tense (Thì quá khứ đơn)

– Công thức:

Dạng khẳng định: S + V-ed/V2

Dạng phủ định: S + didn’t + V nguyên mẫu

Dạng nghi vấn: Did + S + V nguyên mẫu?

– Dấu hiệu nhận biết: last, ago, thời gian trong quá khứ…

2. Cấu trúc “be going to”

Diễn tả một hành động, kế hoạch ở tương lai gần

Dự đoán về một việc gì đó chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, đã có dấu hiệu nhận biết

Thể hiện việc dự định hoặc quyết định chắc chắn sẽ làm trong tương lai

Dạng khẳng định: S + be (is/are/am) going to + V nguyên mẫu

Dạng phủ định: S + be (is/are/am) not going to + V nguyên mẫu

Dạng nghi vấn: Be (is/are/am) + S + going to + V nguyên mẫu?

3. Conditional Sentence 1 (Câu điều kiện loại 1)

Câu điều kiện loại 1 thường dùng để đặt ra một điều kiện có thể có thật (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.

Cấu trúc:

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V(s/es)

S + will/can/shall + V(nguyên mẫu)

IF+ thì hiện tại đơn

Will + Động từ nguyên mẫu

Lưu ý một số cấu trúc thường gặp khác:

– Quy tắc đối với danh từ đếm được và danh từ không đếm được:

Với các danh từ đếm được, chúng ta dùng “a” hoặc “an” và dạng số nhiều: an apple, apples…

Với các danh từ không đếm được, chúng ta không dùng “a”, “an” hoặc dạng số nhiều: juice…

– Cách dùng các từ chỉ số lượng:

Chúng ta dùng “much” với danh từ không đếm được.

Chúng ta dùng “many” với danh từ đếm được.

Chúng ta thường dùng “any”, “much” và “many” trong câu hỏi và câu phủ định.

Chúng ta thường dùng “some”, “any” và “a lot of” với danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

– Dạng động từ thêm -ing:

Dạng của động từ theo sau like, prefer, hate và don’t mind là gì? – Động từ thêm -ing

Phát âm của dạng -ing của động từ run, sit và swim là running, sitting, swimming

– Câu mệnh lệnh với should và shouldn’t:

Chúng ta dùng should/ shouldn’t để đưa ra lời khuyên.

Dạng he/she/it của should/shouldn’t giống nhau.

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

20. He …………………to the zoo last Sunday (go)

21. She (not /watch)………………………………TV last night.

22. They (meet)…………………………their friends at the movie theater last week.

23. What……………you (do)…………………last night.

24. ……………………… they (buy)…………………a new car two days ago?

25. We ………….. (have) a lot of homework yesterday.

II. Provide the correct form of the verbs in the brackets

1. She (come) to her grandfather’s house in the countryside next week.

2. We (go) camping this weekend.

3. I (have) my hair cut tomorrow because it’s too long.

4. She (buy) a new house next month because she has had enough money.

5. Our grandparents (visit) our house tomorrow. They have just informed us.

6. My father (play) tennis in 15 minutes because he has just worn sport clothes.

7. My mother (go) out because she is making up her face.

8. They (sell) their old house because they has just bought a new one

III. Write the conditional sentences from the following statements

1. People will throw rubbish into the right bin. They will keep the environment clean.

2. We will turn off the tap when brushing the teeth. We will save a lot of water.

3. People will travel more by public transport. The harmful gases in big cities will be reduced.

4. We will start at six. We will arrive there before noon.

5. The boy eats so may green apples. He will be ill.

6. We will use reusable bags for shopping. We will reduce waste.

ĐÁP ÁN

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. She (spend) __spent__ all her money last week.

20. He …………went………to the zoo last Sunday (go)

21. She (not /watch)…………………didn’t watch……………TV last night.

22. They (meet)…………met………………their friends at the movie theater last week.

23. What…did…………you (do)………do…………last night.

24. ……………Did………… they (buy)…………buy………a new car two days ago?

25. We ………had….. (have) a lot of homework yesterday.

II. Provide the correct form of the verbs in the brackets

1 – is going to come

2 – are going camping

3 – am going to have

4 – is going to buy

5 – are going to visit

6 – are going to play

7 – is going out

8 – are going to sell

III. Write the conditional sentences from the following statements

1 – If people throw rubbish into the right bin, they will keep the environment clean.

2 – If we turn off the tap when brushing the teeth, we will save a lot of water.

3 – if people travel more by public transport, the harmful gases in big cities will be reduced.

4 – If we start at six, we will arrive there before noon.

5 – If the boy eats so may green apples, he will be ill.

6 – If we use reusable bags for shopping, we will reduce waste.

1. Adverb of frequency (Các trạng từ tần suất)

Always: Luôn luôn

Usually, Normally: Thường xuyên

Generally, Often: Thông thường, thường lệ

Frequently: Thường thường

Sometimes: Đôi khi, đôi lúc

Occasionally: Thỉnh thoảng

Hardly ever: Hầu như không bao giờ

Rarely: Hiếm khi

Never: Không bao giờ

2. Tenses

– Present continuous(Thì Hiện tại tiếp diễn)

Cấu trúc:

Dạng khẳng định: S + am/ is/ are + V-ing

Dạng phủ định: S + am/ is/ are + not + V-ing

Dạng nghi vấn: Am/ is/ are + S + V-ing?

– Simple past tense (Thì quá khứ đơn)

Cấu trúc:

Dạng khẳng định: S + V-ed/V2

Dạng phủ định: S + didn’t + V nguyên mẫu

Dạng nghi vấn: Did + S + V nguyên mẫu?

3. Preposition of time(Giới từ chỉ thời gian)

* Một số giới từ:

on (vào) dùng cho ngày, ngày tháng, ngày tháng năm và các ngày cụ thể: on Wednesday, on 15 April, on 20 July 1992, on Christmas day, on Friday morning, on my birthday

in (trong, vào) dùng cho tháng năm mùa thế kỷ và các buổi trong ngày (ngoại trừ at night): in 1998, in September, in March 1999, in the winter, in the 21st century, in the 1970s, in the morning

Advertisement

for: trong khoảng thời gian: for two hours (trong hai giờ), for 20 minutes (trong 20 phút), for five days (trong năm ngày), for a long time, for ages (trong một khoảng thời gian dài), …

during: trong suốt khoảng thời gian nào đó: during summer (trong suốt mùa hè), during November (trong suốt tháng 11), during my holiday (trong suốt kỳ nghỉ của tôi), …

* Lưu ý một số cấu trúc thường dùng khác:

– Để hỏi về khả năng ai đó có thể làm gì, chúng ta dùng cấu trúc sau:

Can you + V nguyên mẫu? (Bạn có thể … không?)

Yes, I can. (Vâng, mình có thể.)

No, I can’t. (Không, mình không thể.)

– Cấu trúc hỏi về giá cả của danh từ số ít: How much is …………?

– Cấu trúc hỏi về giá cả của danh từ số nhiều: How much are …………?

– Cấu trúc Would you like dùng để mời hoặc đề nghị:

Would you like + Noun?

Would you like + to verb (infinitive)?

S + would like + N/to infinitive + O

– Động từ khiếm khuyết bao gồm các từ sau: can, could, may, might, will, would, must, shall, should, ought to, …….

Luôn có một động từ nguyên mẫu theo sau, không có dạng V-ing, V-ed, to V

Không bao giờ thay đổi hình thức theo chủ ngữ

Khi phủ định không cần thêm trợ động từ mà chỉ cần thêm “not” trực tiếp vào phía sau

I. Give the correct form of the verbs

II. Give the correct form of the verbs

8. They (buy) ……………. that house last year.

9. She (not go) …………. to school yesterday.

10. That boy (have) …………… some eggs last night.

III. Prepositions

ĐÁP ÁN

I. Give the correct form of the verbs

1 – am doing; is reading; 2 – is not painting;

3 – are not planting; 4 – Are … making;

5 – is repairing; 6 – is taking;

7 – is explaining; 8 – is studying;

9 – are having; 10 – am watching

II. Give the correct form of the verbs

1 – stopped – bought

2 – was

3 – didn’t go

4 – Did … got

5 – did … do – did

6 – loved

7 – got – had

8 – bought

9 – didn’t go

10 – had

III. Prepositions

1. on

2. in

3. at

4. in

5. at

6. at

7. in

8. at

9. in

10. in

A. LISTENING:

I. Listen to the conversation and tick (✓) the columns.

Linda

Nick

1. park view

2. city view

3. sea view

4. swimming pool

5. garden

II. Listen to the lecture and fill in the missing words.

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it’s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a (1)………………..

Nick: My dream houses is (2)…………………….

Linda: Really? What’s it like?

Nick: It’s a (3)……………… flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other (4)………………..

Linda: That sounds (5)……………. , too. But I think it’ll be….

III. Listen and tick T (True) of F (False)

1. Mi thinks they can recycle things in the bins.

2. At book fairs, students can exchange their old books.

3. Nam thinks students will save money if they go to school by bus.

4. Students can exchange their used uniforms at uniform fairs.

IV. Listen and fill gap with ONE word / number.

Name

Mi

Nam

Class

(1) ………………

(4)……………….

Idea 1

Put a (2) ………………. bin in every classroom.

Encouraging students to use(5)……………….

Idea 2

Having (3) ………………. fairs.

Organizing (6) ……………….fairs

V. Listen to the conversation and tick (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can’t do many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can do everything like humans.

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. star

B. father

C. camera

D. garden

2. A. fast

B. class

C. answer

D. apple

3. A. check

B. recycle

C. reuse

D. environment

4. A. each

B. sea

C. create

D. idea

5. A. warmth B. fourth C. tooth D. breathe

6. A. ask B. plastic C. back D. grandparent

7. A. start B. marbles C. stars D. solar

8. A. hear B. clear C. bear D. fear

9. A. hear B. clear C. bear D. fear

10. A. cave B. famous C. late D. channel

11. A. hear B. near C. fear D. pear

12. A. gather B. monthly C. father D. brother

13. A. favorite B. slight C. fine D. high

14. A. fold B. close C. cloth D. hold

15. A. tooth B. there C. bathD. both

16. A. started B. worked C. waited D. wanted

17. A. fold B. close C. cloth D. hold

18. A. needed B. liked C. washed D. hoped

19. A. started B. worked C. waited D. decided

20.A. wanted B. liked C. washed D. stopped

21. A. rulers B. pencils C. books D. bags

22. A. thank B. that C. this D. those

23. A. above B. glove C. love D. move

24. A. has B. name C. family D. lamp

25. A. use B. pupil C. number D. music

…..

Bộ Đề Luyện Từ Và Câu Lớp 5 (Có Đáp Án) Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 5

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo, thay đổi một số câu hỏi cho phù hợp với học sinh của mình. Sau đó giao bài cho các em luyện tập phần luyện từ và câu đạt kết quả cao. Mời thầy cô và các em tải về tham khảo trọn bộ 5 đề ôn tập luyện từ, câu lớp 5:

Bài 1:Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:

1. Con………….. cha là nhà có phúc.

2. Giỏ nhà ai, ………………nhà nấy.

3. Cọp chết để da, người ta chết để …………..

4. Góp…………thành bão.

5. Góp…………nên rừng.

6. Người ta là …………đất.

7. Gan………dạ sắt.

8. Gan……….tướng quân.

9. ……………như ruột ngựa.

10. Sông có ………, người có lúc.

Tổ quốc

Trẻ em

Nhân hậu

Bài 3. Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:

1. Các từ trong nhóm: “Ước mơ, ước muốn, mong ước, khát vọng” có quan hệ với nhau như thế nào?

2. Trái nghĩa với từ “tươi” trong “Cá tươi” là?

3. Từ “cánh” trong câu thơ “Mùa xuân, những cánh én lại bay về” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

4. Chủ ngữ của câu: “Qua khe dậu, ló ra mấy quả ớt đỏ chói.” là gì?

5. Trạng ngữ của câu: “Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt.” là gì?

7. Tác giả của bài thơ “Cửa sông” là?

8. Các vế câu ghép: “Vì thỏ chủ quan, kiêu ngạo nên thỏ đã thua rùa.” được nối với nhau bằng cách nào?

9. Cặp quan hệ từ nối các vế câu ghép: “Không những hoa hồng nhung đẹp mà nó còn rất thơm.” thể hiện quan hệ gì giữa các vế câu ghép?

Bài 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:

1. Nam……..nữ tú

2. Trai tài gái………….

3. Cầu được ước ……..

4. Ước của ……….mùa

5. Đứng núi này………núi nọ.

6. Non xanh nước ………

7. Kề vai ……….cánh.

8. Muôn người như……….

9. Đồng cam……..khổ

10. Bốn biển một…………

Bài 2. Xếp các từ sau thành các cặp đồng nghĩa: Dũng cảm, phi cơ, coi sóc, buổi sớm, phồn thịnh, giang sơn, gián đoạn, nơi, mĩ lệ, nhát gan, can đảm, hèn nhát, chăm nom, tươi đẹp, thịnh vượng, bình minh, chốn, đứt quãng, sơn hà, tàu bay.

1. Từ “nặng” trong cụm từ “ốm nặng” và cụm “việc nặng” là các từ …………nghĩa.

2. Câu ghép là câu do nhiều ……..câu ghép lại.

3. Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực

Bên hồ ngọn …………….

Viết thơ lên trời cao.

(Hà Nội – Trần Đăng Khoa)

4. Xét về mặt cấu tạo từ, các từ “lung linh, mong mỏi, phố phường, tin tưởng” đều là từ………….

5. Câu “Cửa sông chẳng dứt cội nguồn” thuộc kiểu câu: Ai……….?

6. Tác giả của bài thơ “Chú đi tuần” là nhà thơ ……………………..

7. Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi ………..mới ngoan.

8. ………..từ là những từ dùng để xưng hô hay để thay thế cho danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.

9. Xét về mặt từ loại, từ “anh em” trong câu “Anh em như thể chân tay/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần” là ……….từ.

10. Từ “đồng” trong cụm “trống đồng” và “đồng” trong cụm “đồng lúa” là hai từ đồng………………..

Bài 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:

4. Cấu tạo của tiếng “huyền” là?

(Hoàng Trung Thông)

7. Xét về mặt từ loại, nhóm từ: “quốc kì, quốc ca, quốc lộ, quốc gia“ có điểm gì chung?

8. Trái nghĩa với từ “ căng” trong “bụng căng” là?

9. Từ gạch chân trong câu thơ “Những vạt nương màu mật” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

10. Từ nào không thuộc nhóm trong những từ: “Chậm, thong thả, từ từ, muộn”?

Giáo Án Dạy Thêm Môn Tiếng Anh Lớp 6 (Chương Trình Mới) Tài Liệu Dạy Thêm Tiếng Anh 6

Giáo án dạy thêm môn tiếng Anh lớp 6 là giáo án điện tử được biên soạn chi tiết theo từng bài học, từng tiết học. Hi vọng tài liệu này sẽ góp phần hỗ trợ các thầy cô giáo giảng dạy tốt hơn môn tiếng Anh lớp 6.

Date of planning: ……/ … /….

Date of teaching Class: 6…. :……/ … /….

I. Objective:

A. Aim: By the end of the lesson, students will be able to Remember their knowledge in unit 1.

Do some excercises.

B. Knowledge:

Vocabulary: School things and activities.

Pronunciation: Sounds / u / and / /

Grammar: The Present sinple and the present continuous

Verbs(study, have, do, play) + Noun

Communication: Talking about and describing a school.

Talking about and describing school activities.

II. Procedures

THEORY

I. The present simple :

1. Form:

+) I / We / You / They + V (work / study)

Yes, He/ She/ It + V-s/ V-es (works / studies)

– ) I / We / You / They + don’t(do not) + V

He / She / It + doesn’t (does not) + V

? ) Do + I / We / You / They + V (work / study) …?

Yes, I / We / You / They + do

No, I / We / You / They + don’t

Does + He / She / It + V-s/ V-es (works / studies)…?

Yes, He / She / It + does.

No, He / She / It + doesn’t

II. The present continuous:

1. Form:

+) S + tobe(am/is/are) + V-ing

– ) S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t) + V-ing

?) Tobe + S + V-ing…?

Yes, S + tobe(am/is/are).

No, S + tobe + not(‘m not/isn’t/aren’t)

2. Use: To talk about actions are happening now or around now

To expess a definite arrangement in the near future (one’s immidiate plans)

Advertisement

Adverbs: now, at the moment, at present

Verbs: Look! Watch! / Listen! / Be (careful/quiet)!

Answer questions with “Where”

– Ss practice test.

– T checks.

– T helps Ss consolidate the knowledge.

Practice

Ex1: Change these sentences in to interrogative form and answer Yes or No.

1. He gets up at 6 o’clock.

2. She brushes her teeth at 6.10.

3. Nam gets dressed at 6.25

4. Ba and Nam go to school at 6.30.

5. Tuan washes his face at 6.15.

6. My father has breakfast at 6.20.

7. I wash my face at 6. 05.

8. They brush their teeth every morning.

9. He is a big boy.

10. They are small.

Ex2: Change these sentences in to interrogative form and answer Yes or No.

1. He is watching TV now.

2. She is reading a book.

3. Nam is playing football now

4. Ba and Nam are going to school.

5. Tuan is listening to music.

6. My father is working.

7. I am doing my homework.

8. They are playong chess at the moment.

Ex3: Correct form of the verbs.

1. What time your father (go) home from work?

2. He (do) his homework every evening?

3. They (not play) sports from 2 o’clock to four o’clock.

4. What time classes (start)? – They (start) at seven o’clock.

5. I (not have) lunch at 12 o’clock.

6. My mother (take) a shower every afternoon.

7. We (read) books now.

8. You (brush) your teeth in the morning?

9. Listen! She (talk) to him.

10. Where they (go) now?

………….

Tải file tài liệu để xem trọn bộ giáo án

Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Tiếng Anh Lớp 6 Ôn Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 6

1. John (play)…….football at the moment.

2. We often (write)………….tests at our school.

3. I (talk)………..to my teacher now.

4. Look! Mandy and Susan (watch)…………..…a film on TV.

5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.

6. Now the sun (shine)…………. ……………

7. They sometimes (read)………….. poems in the lessons.

8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.

9. …………you (go)……… to school by bike ?.

10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.

11. It’s seven o’clock and they (go)…………….…. to school now.

12. Mrs. Cooper (eat) …………..in the restaurant every Sunday.

14. Look! The men (wear)………… blue uniforms.

13. Our cat never (jump)………… on the kitchen table.

14. My father (not smoke) ………………….., but my uncle smokes too much.

15. Curt always (play)…………. his guitar in the afternoon.

16. It (be)………….. early in the morning.

17. Sally (get)………..out of bed, (open)…………. the window and (go)……….. into the bathroom. Then she (have) ……………….breakfast.

18. ……… she (have)…………. breakfast at themomont ?.

19. After breakfast, Sally usually (cycle)………… to school.

20. After school, she (go)…………. back home.

21. Sally usually (have) ………….her lunch at home.

22. In the afternoon, she first (do)…………. her homework and then she (meet) …………..her friends in the park.

23. What……….she (do)………… now?

24. She …………. (not play)………… the guitar, but she (play) ………… the piano.

25. Her friends are listening and some of them ………….. (sing)…………. along.

26. The taxi (wait)……… for them at the moment.

27. He always (help)……….. his grandmother with the housework.

28. They never (eat)…………. very much.

29. Listen! Bill (play) ………….his electric guitar.

30. He (wash)………… his car every Sunday.

31. Where’s Cindy? – She (have)………….. a bath.

32. My father (live)…………. in a house near the river because he (like)………… swimming.

33. Every morning, my mother (walk)………… in the park.

34. What newspaper………you usually (read)……? – The Times.

Advertisement

35. Be careful! The teacher (look)………… at you.

36. ………… your mother (do)…… morning exercise every day?

37. In summer, it (be) …………. very hot, so he often (go)………… to the seaside on holiday.

38. ……you (look)…… ….for Peter? I think he (read)…is reading….books in the library.

39. Mother (cook)……in the kitchen at the moment.

40. Let’s (help)…………..her.

41. She (not /want)…….any coffee. She (want)……some tea.

42. They (not/go)……don’t go…..fishing in winter.

43. I (like)……like………my English class very much.

44. He usually (go)……goes…….to the library when he has free time.

45. What……does……Mrs. Brown (do)……do…….? – She’s a teacher.

46. What……does…….your father often (do)……do…….in the evening?

47. Look! The boy (climb) ……is climbing…….. up a ladder.

48. They (play)……play…….volleyball every afternoon, but they (not/play)……is not playing……badminton now.

49. He (learn)……is learning…. English and I (read)……am reading…. a book now.

50. He often (have)…has………coffee for breakfast.

51.What (be)……is……the weather like today? It (be)……is…….cold.

52. He usually (go jogging)……goes jogging….in the morning.

53. He often (go)……goes……swimming. He (go)…is going…….swimming at the moment.

54. My sister (do)…does…aerobics every morning.

55.Lan (go)……goes…….to school six days a week.

56. We (not/go)…don’t go……..swimming in the winter.

57. He often (go)……goes…….the movie on Sunday.

58. The students (do)…are doing………..their homework now.

59. My mother (like)……likes…….iced tea.

60. He never (go)…goes…camping because he (not/ have)……don’t have…a tent.

1. Where ………..you (live )? I (live)………….. in Hai Duong town.

2. What (be)………he (do)…………now? He (water)……………….. flowers in the garden.

3. What …………she (do)……….? She (be)……………a teacher.

4. Where (be)…………you from?

5.At the moment, my sisters (play)…………volleyball and my brother (play)…………soccer.

6. It is 9.00,my family (watch)…………….TV.

7. In the summer, I usually (go)……….to the park with my friends, and in the spring, we (have)…………Tet holiday, I (be)…………happy because I always (visit)…………my grandparents.

8. Does your father (go)……….to work by bus?

9. How (do)………….your sister (go)………….to school?

10. What time………….they (get up)………………?

11. What………………they (do)……………in the winter?

12. Today, we (have)……………….E class.

13. Her favourite subject (be)……………….English.

14. Now,my brother (like)…………eating bananas.

15. Look! A man (call)…………….you.

16. Keep silent! I (listen)………………to the radio.

17…………….you (play)………………badminton now?

18. Everyday, my father (get up)……………….at 5.00 a.m.

Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 8 Năm 2023 – 2023 5 Đề Thi Giữa Kì 1 Tiếng Anh 8 (Có Đáp Án)

PART 1: LISTENING (2.5pts)

I. Listen to a conversation and match Nam’s hobbies and leisure activities with different stages in his life. You will listen TWICE..(1.25pt)

Stages of life

Hobbies/Leisure activities

1. childhood

A. volunteering

2. primary school

B. playing with toys

3. secondary school

C. playing tennis

4. university

D. reading comics

5. marriage

E. hanging out with classmates

Answer: 1………. 2………… 3………….. 4…………. 5………….

II. Listen to the passage and then complete each blank with one correct word (1.25pt)

1. Five-coloured sticky rice is important to northern ………………………… region.

2. Five- coloured sticky rice has ……………… colours: red, yellow, green, purple and white.

3. It is made using natural roots and ……………………. leaves.

4. Purple or black symbolises ……………….

5. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at ………………

PART 2: USE OF LANGUAGE (2.5pts)

I. Choose the best answer for each of the following sentences. (1pt)

1. Harvesting the rice is much ……………………. than drying the rice.

2. Look! Some children are ………………the buffaloes.

3. Among the ethnic minorities,………………. Tay have the largest population.

4. …………………. DIY brings you a lot of amazing benefits.

8. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

II- Put the correct form of the word in the blank to complete each question. (0.5pt)

1.He doesn’t fancy ………… beach volleyball because he hates sand. (play)

PART 3: READING (2.5 pts)

I. Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. (1.25 pt)

1.A.participate chúng tôi participate C. participating D. participates

2.A.fancy B.don’t mind C.dislike D.hate

3.A.send chúng tôi send chúng tôi sending D. sends

4.A.play chúng tôi C.meet D.hang

5.A.virtual chúng tôi C.fake D.new

II. Read the following passage then answer the questions (1.25 pt):

1.Where does Gong culture exist?

………………………………………………………………………………………………

2.How often is the Gong Festival held?

………………………………………………………………………………………………

3.What do artists do in the Gong Festival?

………………………………………………………………………………………………

4.Are Gongs pieces of folk music?

………………………………………………………………………………………………

5. Is the gong sound a way to communicate with the ancestors?

…………………………………………………………………………………………………

PART 4: WRITING (2.5pts)

I. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one (0, 75pt)

1. My house is smaller than your house.

Your house .……….……….……….……….……….………………………….……………

2. Jenny finds reading poetry boring.

II. Write questions for the underlined parts. (0, 75pt)

1.Ethnic people often hold festivals in spring.

………………………………………………………………………………?

2. They often gather together at the communal house in special occasions.

………………………………………………………………………………………………………………………..?

III. Write a passage of (120-150 words ) about the change of Vietnamese countryside or your village , hometown. (1pt).

You may write it with your own ideas or answer the questions below as some clues for your passage.

Has the countryside changed positively or negatively or both of them ?

How about positive changes to the countryside ?

What about negative ones ?

PART 1: LISTENING (2pts)

I. Listen to a conversation and match Nam’s hobbies and leisure activities with different stages in his life. You will listen TWICE.

1. B 2. D 3. E 4. A 5. C

Audio script

Joan: Nam, could you tell me about your hobbies and leisure activities?

Nam: No problem. When I was a very little child, I liked playing with toys. I had hundreds of toys at home. When I attended primary school, I loved reading comics. I had a very big collection of comics that I still keep until today.

Joan: What about when you attended secondary school?

Nam: As a teenager, I preferred socialising with friends than being on my own. So I often hung out with my classmates after school.

Joan: That was a significant change! What leisure activities did you do when you became a student at university?

Nam: During my student life I became interested in helping people, so I often attended volunteering activities in hospitals to help elderly people.

Joan: What about now, when you have married?

Nam: Oh now I don’t have time for volunteering activities. In my free time I often play tennis. I try to keep fit because health is very important for an enjoyable life

II. Listen to the passage and then complete each blank with one correct word (1pt)

1. Five-coloured sticky rice is important to northern mountainousregion.

2. five- coloured sticky rice has fivecolours: red, yellow, green, purple and white.

3. It is made using naturalroots and leaves.

4. Purple or black symbolises water

5. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet

Audio script:

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People call the dish five- coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

Advertisement

………………..

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

– Phonetics

– Vocabulary unit 1,2,3

– Grammar

· Gerund

· comparative

· a/an/the

· Questions

– word form

Số câu hỏi

8

2

10

Số điểm

2

(20%)

0,5

(5%)

2,5

(25%)

II.

Reading

10 câu

2,5p

Life in the countryside

Peoples of Viet Nam

Số câu hỏi

5

5

10

Số điểm

1.25

(12.5%)

1.25

(12.5%)

2,5

(25%)

III. Writing

5 câu

2,5pt

– Comparative

– Gerund

– questions

Write a passage of (120-150 words ) about the change of Vietnamese countryside or your village , hometown

Số câu hỏi

4

1

5

Số điểm

1,5

(15%)

1

(10%)

2,5

(25%)

IV. Listening

7 câu

2,5pt

Peoples of Viet Nam

leisure activities

Số câu hỏi

5

5

10

Số điểm

1.25

(12.5%)

1.25

(12.5%)

2,5

(25%)

TS câu hỏi

8

5

10

5

6

1

35

TS điểm

2

(20%)

1.25

(12.5%)

2,5

(25%)

1.25

(12.5%)

2

(20%)

1

(10%)

10

100 %

A. LISTENING: (2ms)

I. Listen and choose the best answer: (1m)

(Nghe và khoanh tròn đáp án đúng để hoàn thành đoạn đối thoại sau):

Hoa: 3 847 329

Hoa: Hello, Nga.

Would you like to come?

1. A. speak B. talk C. tell D. see

2. A. go B. see C. watch D. saw

3. A. 5.30 B. 5.45 C. 6.30 D. 6.45

4. A. inside B. outside C. downstairs D. upstairs

II. Listen again and check tick (ü) True (T) or False (F): (1m)

Nghe lại và đánh dấu (.) vào đúng (T) hoặc sai (F):

Statements

T

F

5. Nga made the call.

6. Hoa introduced herself.

7. Nga is going to see a movie.

8. Hoa invited Nga to see a movie.

C. PHONETICS. (1m)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (0,5m)

(Chọn một từ gạch chân mà có cách phát âm khác với các từ còn lại)

9/ A. reach B. such C. chemical D. chore

10. A. hour B. high C. hot D. how

II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others: (0,5m)

(Chọn 1 từ có trọng âm nhấn khác với những từ còn lại)

11. A. annoy B. injure C. agree D. arrange

12. A. wardrobe B. object C. saucepan D. transmit

D. GRAMMAR. (3ms)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. (0,5m)

(Chọn một từ gạch chân mà có cách phát âm khác với các từ còn lại)

9. A. reach B. such C. chemical D. chore

10. A. hour B. high C. hot D. how

II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others: (0,5m)

(Chọn 1 từ có trọng âm nhấn khác với những từ còn lại)

11. A. annoy B. injure C. agree D. arrange

12. A. wardrobe B. object C. saucepan D. transmit

C. GRAMMAR. (3ms)

Statements

T

F

25. Lan is younger than Ba.

26. Both Ba and Lan go to school in the afternoon.

27. They love playing chess and go swimming.

28. Ba likes playing soccer in his spare time.

II. Read the text carefully then answer the questions. (1m) (Đọc lại bài văn sau đó trả lời câu hỏi)

29. How old is Lan?

30. What kind of films does Ba like?

E. WRITING. (2ms)

I. Rearrange words to make meaningful sentences.(1m) (Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu có nghĩa)

31. You/ let children/ must not/ play in the kitchen.

32. on the left/ There is/ a desk/ of the room.

II. Rewrite the sentences. (Viết lại câu) (1m)

33. The front yard is too small to play soccer. (Enough to)

34. Quang bought new fishing rods yesterday. (Be going to)

A. LISTENING: (2ms)

I. Listen the dialogue and choose correct answer.: (4 x 0,25= 1m)

Sentence

1

2

3

4

Answer

A

B

D

C

II. Listen and check tick (ü) True (T) or False (F): (4 x 0,25= 1m)

Sentence

5

6

7

8

Answer

T

F

T

F

B. PRONUNCIATION: (1m)

I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently: (2 x0,25= 0,5m)

Sentence

9

10

Answer

C

D

II. Choose the word whose main stress is placed differently from the others: (2 x0,25= 0,5m)

Sentence

11

12

Answer

B

D

C. GRAMMAR: Choose the best answer: (12 x 0,25 = 3ms)

Sentence

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Answer

C

A

A

C

C

D

C

C

B

D

B

A

C. READING (2ms)

I. Read the text and decide if the statements are True (T) or False (F): (4 x 0,25 = 1m)

Sentence

25

26

27

28

Answer

F

F

T

T

II. Read the text carefully then answer the questions: (2 x 0,5= 1m)

Sentence

Answer

29

She is 18.

30

He likes war films.

D. WRITING (2ms)

I. Rearrange words to make meaningful sentences (2 x 0,5= 1m)

Sentence

Answer

31

You must not let children play in the kitchen.

32

There is a desk on the left of the room.

II. Rewrite the sentences (2 x 0,5= 1m)

Sentence

Answer

33

The front yard isn’t big enough to play soccer.

34

He is going to go fishing.

Cấp độ

Chủ

đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

A. Listening

– Listen the text and choose the best answer

– Listen and choose True or False.

(S1-S8)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

8

2

20%

8

2

20%

B. Phonetic

Pronunciation

vowels:

+ voiceless sound

+ /k/

Stress

+ the second stress

(S9-S12)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

4

1

10%

C. Vocabulary and structures

-Vocabulary:

+ Review vocabulary relating to U1 to U4

– Structures:

*relative pronouns

*relative clause

*passive voice

(S13-S24)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

12

3

30%

12

3

30%

D. Reading

– Read the texts and then decide if the sentences are True or False

(S25-S28)

– Read

and then answer the questions

(S29-S30)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

2

1

10%

6

2

20%

E. Writing

-Re-arrange words to make meaning-ful sentences

(S31-S32)

– Rewrite the sentences

(S33-S34)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1

10%

2

1

10%

8

2

20%

Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

16

4

40%

12

3

30%

2

1

10%

2

1

10%

2

1

10%

34

10

100%

………………..

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Cương Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Ôn Tập Môn Tiếng Anh Lớp 5 trên website Efjg.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!